Radha

From Encyclopedia of Pushtimarga
Jump to navigation Jump to search

Śri Rādhā in Pushtimārga

Bhagavatam-Radha.png
  1. Sri Bhagawat Purana (2.4.14)2. Vamshidhar - BHavartha Deepika (2.4.14)

Vamshidhar-Radha.png
3. Brahmavaivarta Purana Prakruti Khand - 10th Adhyaya, 112 Shloka

BVPurana-Radha-1.png
4. Brahmvaivarta Purana

BVPurana-Radha-2.png

5. Brahmvaivarta Purana

BVPurana-Radha-3.pngBVPurana-Radha-4.png


BVPurana-Radha-5.png